بخش اول

نصب و راه‌اندازی اولیه

بخش چهارم

افزون خودرو به گاراژ

بخش هفتم

سوئیچ مخفی دیجیتال

بخش دوم

معرفی داشبورد

بخش پنجم

ویژگی‌های بخش گاراژ

بخش سوم

تنظیمات و پیکربندی

بخش ششم

ردیابی خودرو