سیاست‌گذاری و سیستم حقوقی

حسام‌الدین رنجبر - دانش‌آموخته‌ی حقوق بین‌الملل

حسام‌الدین رنجبر - دانش‌آموخته‌ی حقوق بین‌الملل

حسام‌الدین رنجبر - دانش‌آموخته‌ی حقوق بین‌الملل

حسام‌الدین رنجبر - دانش‌آموخته‌ی حقوق بین‌الملل

حسام‌الدین رنجبر - دانش‌آموخته‌ی حقوق بین‌الملل

حسام‌الدین رنجبر - دانش‌آموخته‌ی حقوق بین‌الملل

زکریا سلطانی - مدیرعامل همران

حسین نوریان - مشاور مدیریت استراتژیک

فناوری خودروهای متصل